BIURO BIEGŁEGO REWIDENTA

KAZIMIERZ FRYDRYCHOWSKI

 

Szanowni Państwo !

 

Firma pod nazwą Biuro Biegłego Rewidenta Kazimierz Frydrychowski od kilku lat zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych jednostek o różnych profilach działalności.

Badanie sprawozdań finansowych biuro wykonuje zgodnie z art. 65 Ustawy o rachunkowości i normami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów stosując międzynarodowe standardy rachunkowości.

Podstawowe cele badawcze obejmują:

 • sprawdzenie poprawności stosowanych rozwiązań w zakresie rachunkowości;
 • ocenę zgodności prowadzonej ewidencji z przepisami prawa;
 • sprawdzenie prawidłowości i rzetelności ustalonego wyniku finansowego;
 • sprawdzenie rzetelności rozliczeń budżetowych;
 • ocenę sytuacji majątkowo – finansowej przedsiębiorstwa.

Szczegółowy przedmiot i zakres badań dostosowany jest do charakteru jednostki oraz stanu jej rachunkowości.

Typowy harmonogram prac obejmuje następujące etapy:

 • badanie wstępne – przed sporządzeniem sprawozdania finansowego;
 • obserwacja spisów inwentaryzacyjnych;
 • badanie zasadnicze.

W toku badania firma udziela porad w zakresie organizacji, prowadzonej ewidencji i rachunkowości przedsiębiorstwa oraz w sprawach podatkowych. Badanie kończy się wydaniem opinii i raportu oceniających działalność badanej jednostki oraz jej sytuację majątkowo – finansową.

 

 

Poza działalnością audytorską, biuro świadczy usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, doradztwa podatkowego, usługi wykonania ekspertyzy ekonomiczno – finansowej oraz tworzenie biznes planu w działalności indywidualnej, spółkach i spółdzielniach.

Obsługa księgowa prowadzona jest w siedzibie naszej spółki lub w biurze Klienta. Księgi rachunkowe prowadzimy dostosowując się do specyfiki jednostek.

Kwalifikacje zatrudnionych w biurze rewidentów i doradców podatkowych wykraczają poza sferę sprawozdań finansowych, gdyż posiadają oni:

 • kwalifikacje inspektora kontroli skarbowej;
 • uprawnienia lustracyjne spółdzielni;
 • uprawnienia doradcy podatkowego;
 • uprawnienia syndyka i likwidatora.

 

 

Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie dodatkowe zapytania jakie nasuną się Państwu po zapoznaniu się z treścią tej oferty.
Aby uzyskać niezbędne informacje prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem

0 63 245 05 91 lub 0 512 470 530.

 

 

 

Zapraszamy do współpracy życząc sukcesów w prowadzonej działalności.

 

 

Powrót do strony głównej